Освобождаване от отговорност


Освобождаване от отговорност
Информация за сайта
Информацията, която се съдържа в този сайт представлява обща информация за Датския институт за човешки права и неговите услуги и последният се стреми да я актуализира редовно. Въпреки това, Датският институт за човешки права не може да гарантира, че сайтът не съдържа топографски грешки, остаряла, подвеждаща или друга неточна информация. 


Права върху интелектуална собственост
При използването на този сайт вие приемате, че Датският институт за човешки права, неговите афилиирани и асоциирани представителства, или други трети страни, са законните собственици на всички права, включващи, но не ограничаващи се до правото за възпроизвеждане на информацията, права върху търговски марки или други права върху интелектуална собственост, отнасящи се до съдържанието на сайта, т.е. текстове, графики, снимки, лога, търговски марки, икони, софтуер и други материали („Материали”). Същото се отнася за компилацията, презентацията и организацията на Материалите. Вие нямате право да ползвате Материалите по никакъв начин, който не е в съответствие с обичайния начин на ползване на интернер сайтове, освен с предварително писмено съгласие от страна на Датския институт за човешки права. Имате право да създавате линкове към Сайта, като ползвате правилни връзки. Систематичното свързване или употреба на RSS за комерсиални цели не са позволени. Изтеглянето на информация от Сайта е разрешено единствено за некомерсиална употреба, за лична употреба и ако се прави в съответствие с правилата и законодателството за правата върху интелектуална собственост. Не е разрешено по никакъв начин да се модифицира съдържанието на Сайта. 


Безопасност
Датският институт за човешки права се стреми да поддържа разумно ниво на безопасност за Сайта, но не може да гарантира, че той или сървърите, които го съхраняват няма да причинят повреда на ИТ системи, принадлежащи на вас или трети страни поради грешки или компютърни вируси, разпространени чрез него. Датският институт за човешки права не може да гарантира, че хакери няма да имат достъп до вашите данни през сайта или да получат достъп до вашата информационна система.


Освобождаване от отговорност
Датският институт за човешки права или страните, взели участие в създаването и пускането на Сайта няма да бъдат считани за отговорни за каквото и да било искане, свързано с вашето ползване или невъзможност за ползване на Сайта, включително, но не ограничаващо се до информацията и безопасността на Сайта, както е описано по-горе. Датският институт за човешки права не носи отговорност за каквато и да било загуба или повреда, включително, но не ограничаваща се до директна или недиректна загуба, инцидентна или последваща повреда, загуба на печалба, загуба на данни или подобни загуби от какъвто и да било характер, свързани с вашето ползване или невъзможност за ползване на сайта.


Линкове до други сайтове
Сайтът може да съдържа линкове до уеб сайтове, поддържани от трети страни. Датският институт за човешки права не носи отговорност и няма контрол върху съдържанието или оперативността на подобни сайтове и не е отговорен за загуби или повреди, възникнали от вашето ползване или невъзможност за ползване на подобни сайтове. 


Бисквитки
Датският институт за човешки права може да използва технологията „бисквитки” в поддържането на сайта. Бисквитките са информационни пакети, които се съхраняват на персоналния компютър на потребителя на уеб сайта и се използват за разпознаване на редовни потребители и техните предпочитания при ползването на сайта. Бисквитките ще помогнат на Датският институт за човешки права да оцени кои части от Сайта са най-интересни за потребителите му.


Управляващ закон и юридическа среда
Всеки спор относно Условията на ползване на Сайта и вашия достъп до него се решава в рамките на законодателството на Дания. Мястото за решаване на подобни спорове е Градският съд на Копенхаген.