Обучение по човешки права


Обучението по правата на човека е предпоставка за ефективното прилагане на човешките права и равното третиране. Съгласно дефиницията дадена в Декларацията на ООН за образование и обучение по човешки права (A/HRC/RES/16/1, 2011), "обучението по човешки права включва всички образователни, обучителни, информационни, осведомителни и други учебни дейности, които имат за цел да утвърдят универсалното приемане и опазване на всички човешки права и фундаментални свободи, като по този начин допринесат за предотвратяване на нарушаването на човешки права и насилието, чрез повишаване на знанията, уменията и разбирането, и развиването на отношение и поведение, които овластяват индивида да допринесе за изграждането и популяризирането на универсална култура на човешки права." В допълнение към това, обучението по човешки права включва обучение:

(a) за човешките права, което предполага знания и разбиране на нормите и принципите на човешките права, ценностите, на които се основават и механизмите за тяхното прилагане и защита.

(b) чрез човешките права, което включва преподаване и учене по начин, зачитащ правата както на преподаващите, така и на учащите. Учителят преднамерено действа в съответствие с човешките права като насърчава равното третиране и развива вземането на решения у учениците.

(c) за насърчаване на човешките права, което включва развиване на умението на хората да упражняват правата си и да уважават и подкрепят правата на другите. 


Няколко ключови положения възникват от тази формулировка, както и от самата Декларация.  Първо, Декларацията ясно изразява становището, че обучението по човешки права трябва да развива умения. Например, няма да е достатъчно за учениците само да получат знания за системата на човешките права и прилагането им от закона или да наизустят всички точки от Всеобщата декларация за правата на човека. Вместо това, обучението по човешки права е процес, при който учениците научават за собствените си права и за правата на другите посредством интерактивни и практически образователни методи, зачитайки правата и на учениците, и на учителите. Чрез обучението по човешки права учениците разсъждават върху собствените си отношения и ценности и научават за законовите и нормативни аспекти на човешките права, като развиват и конкретни умения.


The picture from the teacher's guide


Второ, обучението по човешки права – като всеки друг образователен процес – изисква планиране и разбиране от учащите. То се основава на преценяване на конкретните нужди на учениците, учителите и директорите и ясни образователни цели, съответстващи на установените нужди. Съществено за успеха на обучението по човешки права е да има съответствие между нуждите на дадена целева група и образователните цели, тъй като това е единственият начин да се осигури ангажираност и отговорност от учениците и преподавателите. Съществени са отчитането и оценката на развитите умения, разсъждения върху отношенията и ценностите и овладяването на конкретни знания, за да се установи дали обучението е успешно и приложимо в дадения контекст.  Трето, обучението по човешки права е превантивен инструмент, тъй като позволява на участниците да определят и обърнат внимание на първопричините за накърняването на човешките права, да развият умения и да изградят необходимите инструменти за преодоляването на тези причини. Образованието се извършва съобразно принципите на човешките права в приобщаваща учебна среда, която насърчава културата на човешките права. Учениците имат правото да не бъдат дискриминирани и да не се сблъскват с отрицателни стереотипи, потискащи отношения и практики. Те трябва да осъзнаят правата си, както и задълженията си или взаимната отговорност да не нарушават правата на другите хора.

И последно, обучението по човешки права цели учениците да обогатят знанията и речника си относно човешките права и равното третиране; да разсъждават върху ценностите и отношенията; да усвоят нови умения и да обменят знания и информация. Всички тези елементи взети заедно може да доведат до промяна в поведението в съответствие с принципите на човешките права и равното третиране.