Речник


Този речник разяснява някои от най-често използваните в този сайт термини. Дефинициите са взети от международни документи за човешките права (например принципите на Йогиакарта за приложение на международно законодателство за човешки права). Използвани са и речници, разработени от други организации като ИЛГА-Европа, Съвета на Европа и Европейската агенция за фундаментални права и свободи. Не на последно място – нашите собствени знания и знанията на наши партньори.


Достъпност/недостъпност

Достъпността се отнася до неща и места, които са отворени и достъпни за всички хора, независимо от това дали имат физическо увреждане. Например, класната стая е достъпна, ако в нея има оборудване за учениците с увреден слух и ако има специална тоалетна за ученици в инвалидни колички. Уеб сайтове могат да бъдат достъпни за незрящи, ако написания текст се изчита на глас при отварянето им. Обратно, недостъпността се отнася до неща и места, които не са достъпни за някои хора, например хората с увреждания. Пример за недостъпна среда е училище, в което няма рампа за инвалидни колички или уеб сайт, който не може да се ползва от незрящи хора.

Бисексуален

Мъж или жена, които са романтично, сексуално и емоционално привлечени от хора от всеки един пол.

Тормоз

Специална форма агресивно поведение, което е системно и насочено към един човек или група от страна на друг човек или група. Тормозът включва физическо, словесно и емоционално насилие и винаги представлява целенасочено действие, което носи вреда. Спонтанната или случайна подигравка не се смята за тормоз.

Цисджендър

Термин, който се отнася до всички хора, които не са трансджендър или транссексуални. Например, може да се отнася към човек, който е роден с женски полови органи, чувства се като жена и се самоидентифицира като жена.

Разкриване („излизане на светло”)

Термин, употребяван от лесбийки, гей мъже, бисексуални и транс хора, за да опишат своите преживявания на откриване на себе си, приемане на това, което са, откритост по отношение на тяхната сексуална ориентация и решение да я разкрият пред останалите, т.е. да споделят с други хора когато и както намерят за добре.

Увреждане

Обобщаващ термин, който включва различни физически увреждания, затруднения в извършване на някои дейности и ограничения на участието. Физическото увреждане е проблем в телесните функции или структура; ограничение в някои дейности е трудност, която индивида среща при изпълнението на задача или действие; ограничение на участието е проблем, който индивида среща при включване в определени жизнени ситуации. Така че, увреждането е комплексен феномен, който интегрира черти от човешкото тяло и характеристики на обществото, в което човекът живее.

Дискриминация

Отнася се до всяко действие, което има за цел или като резултат води до изключване или ограничаване на участието на човека в обществото на основата на етнически произход, раса, сексуална ориентация, възраст, пол, увреждане, религия или вяра. Пример за дискриминация може да бъде ситуация, в която млад човек от Ромски произход не може да посещава училище, тъй като училищните власти не записват Ромски деца в това училище. Други примери на дискриминационно поведение включват словесна агресия, избягване и изключване, тормоз и насилие. Тормозът също е дискриминация и се проявява, когато един човек или група съзнателно и системно обиждат друг човек поради неговите етнически произход, раса, сексуална ориентация, възраст, пол, увреждане, религия или вяра.

Разнообразие

Термин, който подчертава това, че всички хора са различни. Разнообразието включва както видими, така и невидими различия между хората, като например пол, възраст, увреждане, религия или вяра, етническа принадлежност, сексуална ориентация, политически убеждения, социален произход.

Етически произход/етническа група

Етническият произход се отнася до културния, езиков или географски произход на човека. Етническа група се отнася до общност от хора, които имат - или другите смятат, че имат – един и същи етнически произход. Групата може да притежава някои общи социални и културни черти, обща история, географски произход, както и чувството за принадлежност към една и съща група.

Гей

Мъж или жена, които са романтично, сексуално, и/или емоционално привлечени към хора от същия пол като техния. В много страни се смята за по-подходящо този термин да се използва само за мъже.

Джендър

Това са социално конструираните роли, отговорности, поведенчески норми, дейности и характеристики, които обществото приема като подходящи и очаквани за жените и мъжете, както и за момичетата и момчетата. Също така се отнася до социалната организация на живота на хората и техните връзки.

Джендър равенство

Съществува, когато хората независимо от техния пол са третирани равноправно и имат равни права, задължения, както и възможности, независимо от техния пол.

Проявление на пола/джендър идентичност

Проявлението на пола се отнася до начина, по който хората изразяват своята джендър идентичност и до това като какъв пол са възприети от останалите. Проявлението на пола често се свързва с някои видими физически черти, например облекло, прическа, жестове, и т.н., които се асоциират с човек от конкретен пол. Тези асоциации обикновено зависят от социалния контекст, докато джендър идентичността зависи от това как един човек възприема сам себе си и към какъв пол се самоопределя. Джендър идентичността може да съвпада, но може и да не съвпада с биологичния пол на човека.

Джендър роли

Група социални и поведенчески норми и очаквания, които се смятат за подходящи за човек от определен пол в контекста на специфична култура. Джендър ролите се различават твърде много в различните култури и исторически епохи. В Европейските култури например, очакването, че жените ще се грижат за децата, докато мъжете изкарват пари се променя изцяло с течение на времето след като джендър ролите се сближават.

Престъпления от омраза/слово на омраза

Престъпление от омраза е всяко криминално действие, физическо, психологическо или словесно, което е извършено поради реалните или предполагаеми раса, сексуална ориентация, етнически произход, политически убеждения, вяра или религия на жертвата. Престъпленията от омраза се отличават от други престъпления, с това че жертвите са подбрани поради тяхната реална или предполагаема принадлежност или свързаност с определена група. Слово на омраза е всяко публично изразяване, което разпространява, предизвиква, подбуджа или оправдава омразата, дискриминацията или враждебността към определени групи, като например етническите групи, религиозните групи, сексуалните малцинства и др.

Хетеронормативност

Отнася се до обществена норма, която се основава на идеята, че всички хора се разделят на два пола – мъжки и женски, както и че е нормално и естествено за мъжа да бъде привлечен от жени и обратно, жената – от мъже. Хетеронормативността предпоставя, че хетеросексуалността и джендър дуализма са нормални и естествени, докато всички останали джендър идентичности и сексуални ориентации са извън нормата.

Хетеросексуалност

Отнася се до способността на един човек да бъде емоционално и сексуално привлечен и да поддържа интимни и сексуални отношения с човек от другия пол.

Хомосексуалност

Отнася се до способността на един човек да бъде емоционално и сексуално привлечен и да поддържа интимни и сексуални отношения с човек от същия пол като собствения.

Хомо-, транс- и би-фобия

Отнася се до ирационалния страх или други негативни нагласи и поведения спрямо хомо-, би- и транссексуалните хора. Хомо-, би-, и трансфобията често се изразяват чрез слово на омраза или престъпления от омраза, или други дискриминационни практики, тормоз или насилие срещу хомо-, транс- и бисексуални хора.

Човешки права

Съвкупност от международно признати права, които един човек притежава поради това, че е човешко същество. Човешките права са универсални, т.е. те се отнасят до всички, независимо от джендър, раса, вяра, увреждане и др. Човешките права са формулирани в правно-обвързващи документи, наречени конвенции/харти. След подписване на конвенциите, страните трябва да включат човешките права в своите национални законодателства и да осигурят опазването и популяризирането им на територията на съответната страна (например чрез образование). Човешките права осигуряват индивидуалните права и следователно помагат за регулиране на отношенията между индивида и държавата.

Интерсексуален

Това е човек, чиято генетична (хромозомна) структура, хормонално производство и/или физически черти правят невъзможно класифицирането му като мъж или жена. Тези вътрешни и външни черти могат да са както мъжки, така и женски едновременно, да не са ясно определени като едното или другото, а някои интерсексуални имат външни полови белези на единия пол, а вътрешни генетични характеристики на другия.

В килера

Този термин се употребява, за да опише състоянието, в което се намират лесбийки, гей мъже и бисексуални хора, които не говорят открито за своята сексуална ориентация пред другите.

Лесбийка

Жена, която е романтично, сексуално и/или емоционално привлечена от жени. Много лесбийки предпочитат да бъдат наричани лесбийки вместо гей жени, куиър или хомосексуални, защото терминът показва тяхното уникално преживяване.

ЛГБТ(ИК)

Колективен термин за лесбийки, гей, бисексуални и трансджендър. Днес все по-често се употребява и по-разширеното ЛГБТИК, което включва интерсексуалните и куиър идентичности.

Куиър

В ЛГБТ културата този термин се възражда с позитивно звучене и се ползва предимно от гей мъже, но също и от някои лесбийки. Терминът също така се използва в „куиър теорията”, която изследва как джендър и сексуалните идентичности се дефинират от репрезентации в езика и културата.

Расова дискриминация

Акт или практика на дискриминиране на хора на основата на тяхната раса, цвят на кожата и/или етнически произход.

Расизъм

Идеология, основаваща се на схващането, че човешките същества се разделят на различни раси и всяка раса има специфични характеристики и способности. Тази идеология поддържа схващането, че някои раси са по-висши от други и следователно е възможно да поставим всички раси в йерархична система. Расизмът не е идентичен с расовата дискриминация, обаче той често се изразява чрез доскриминационни актове срещу хора или групи с определена етническа или религиозна принадлежност, и/или цвят на кожата.

Хирургия за промяна на пола

Това е официалният термин за „операция за промяна на пола”. Тази операция не е лека и включва оценка на физическото състояние, както и консултиране, за да се прецени дали е подходяща за конкретен човек.

Сексуална ориентация

Индивидуалното привличане – сексуално, емоционално или физиологическо – към хора от различен или същия пол, или към хора от двата пола.

Хетеро

Жаргонен термин за хетеросексуален човек.

Трансджендър

Човек, който не се идентифицира с традиционната джендър роля, която обществото му приписва на базата на неговия биологичен пол.

Транссексуален

Човек, който има усещането, че е „затворен в чуждо тяло” и изпитва нужда да изрази себе си и да бъде този пол, с който се чувства по-удобно. Той/тя може да потърси хирургическа помощ за промяна на пола, за да промени тялото си по начин, който съвпада с неговите усещания.

Травестит

Човек, който се облича с дрехи на другия пол и се опитва да изглежда и да се държи като този пол.

Транс хора

Фраза, която включва травеститите, транссексуалните и трансджендър хора.

Предразсъдък

Отношение, което се основава на предубеждения относно други хора. Тези предубеждения обикновено се формират на основата на слухове, предположения, емоции, страх и вярвания, а не на базата на знания и факти. Предразсъдъците обикновено са негативни и може да доведат до дискриминация.

Стереотип

Опростен образ на човек, базиращ се на предпоставена и често карикатурна генерализация на групата, към която този човек принадлежи или се смята, че принадлежи. Стереотипите не се интересуват от индивидуалните черти на един човек, а тенденциозно му приписват общите черти (обикновено негативни) на групата, към която се смята че принадлежи. Стереотипите са едностранни образи, които водят до предразсъдъци и дискриминация.